سوالات آزمون های نهائی⚡ خرداد 1403 + پاسخ

سوالات آزمون های نهائی خرداد 1403 + پاسخ؛ دانلود رایگان سوالات آزمون های نهائی خرداد 1403 در کلیه رشته ها و پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم

آنچه در این مقاله می‌خوانید:

همانطور که مطلع هستید آزمون های خرداد 1403 در پایه های ششم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به صورت نهائی از سوی مرکز ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش برگزار می شود لذا با توجه به اهمیت سوالات برای دانش آموزان وظیفه خود دیدیم سوالات آزمون های نهائی خرداد 1403 + پاسخ را به صورت دقیق و منظم برای شما عزیزان آماده سازی کنیم.

پایه دوازدهم

نام آزمونتاریخ آزمونرشتهدانلود سوالاتدانلود پاسخ
عربی، زبان قرآن 306 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 306 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
عربی 3 (تخصصی)06 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 306 / 03 / 1403فنی حرفه ای و کار و دانشدانلوددانلود
شیمی 308 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
علوم و فنون ادبی 308 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
دین و زندگی 310 / 03 / 1403ریاضی، تجربی و فنیدانلوددانلود
دین و زندگی 3 10 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
اصول عقاید 310 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
دین و زندگی 310 / 03 / 1403کلیه رشته ها (ارامنه و زرتشتی و کلیمی)دانلوددانلود
دین و زندگی 310 / 03 / 1403کلیه رشته ها (آشوری)دانلوددانلود
هندسه 313 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
ریاضی 313 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
ریاضی و آمار 313 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
حسابان 217 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
زیست شناسی 317 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
تاریخ 317 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
تاریخ 3 (تخصصی)17 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
فارسی 320 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
فارسی و نگارش 320 / 03 / 1403فنی و کار و دانشدانلوددانلود
سلامت و بهداشت22 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
زبان انگلیسی 324 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
پس از برگزاری هر آزمون به روزرسانی خواهد شد.

پایه یازدهم

نام آزمونتاریخ آزمونرشتهدانلود سوالاتدانلود پاسخ
عربی، زبان قرآن 205 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 205 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
عربی 2 (تخصصی)05 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 205 / 03 / 1403فنی حرفه ای و کار و دانشدانلوددانلود
شیمی 207 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
علوم و فنون ادبی 207 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
دین و زندگی 2 (تشیع)09 / 03 / 1403ریاضی، تجربی و فنیدانلوددانلود
دین و زندگی 2 (تسنن)09 / 03 / 1403ریاضی، تجربی و فنیدانلوددانلود
دین و زندگی 2 (تشیع)09 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
دین و زندگی 2 (تسنن)09 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
اصول عقاید 209 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
تعلیمات دینی 2 (ارامنه)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 2 (آشوری)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 2 (زرتشتی)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 2 (کلیمی)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
اقتصاد12 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
جامعه شناسی 212 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
فیزیک 212 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
فیزیک 212 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
هندسه 216 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
زیست شناسی 216 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
فلسفه 116 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
فارسی 219 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
فارسی و نگارش 219 / 03 / 1403فنی و کار و دانشدانلوددانلود
انسان و محیط زیست21 / 03 /1403کلیه رشته هادانلوددانلود
پس از برگزاری هر آزمون به روزرسانی خواهد شد.

پایه دهم

نام آزمونتاریخ آزمونرشتهدانلود سوالاتدانلود پاسخ
عربی، زبان قرآن 105 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 105 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
عربی 1 (تخصصی)05 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
عربی، زبان قرآن 105 / 03 / 1403فنی حرفه ای و کار و دانشدانلوددانلود
شیمی 107 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
علوم و فنون 107 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
دین و زندگی 1 09 / 03 / 1403ریاضی، تجربی و فنیدانلوددانلود
دین و زندگی 1 09 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
اصول عقاید 109 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
تعلیمات دینی 1 (ارامنه)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 1 (آشوری)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 1 (زرتشتی)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
تعلیمات دینی 1 (کلیمی)09 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
فیزیک 112 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
فیزیک 112 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
اقتصاد12 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
علوم و معارف قرآنی 112 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
هندسه 116 / 03 / 1403ریاضیدانلوددانلود
زیست شناسی 116 / 03 / 1403تجربیدانلوددانلود
تاریخ 116 / 03 / 1403انسانیدانلوددانلود
تاریخ تخصصی 116 / 03 / 1403معارفدانلوددانلود
فارسی 119 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
فارسی و نگارش 119 / 03 / 1403فنی و کار و دانشدانلوددانلود
جغرافیا ایران21 / 03 / 1403کلیه رشته هادانلوددانلود
ریاضی 126 / 03 / 1403ریاضی و تجربیدانلوددانلود
ریاضی و آمار 126 / 03 / 1403انسانی و معارفدانلوددانلود
پس از برگزاری هر آزمون به روزرسانی خواهد شد.

پایه نهم

نام آزمونتاریخ آزموننوبتدانلود سوالاتدانلود پاسخ
علوم تجربی06 / 03 / 1403صبحدانلوددانلود
علوم تجربی06 / 03 / 1403عصردانلوددانلود
فارسی08 / 03 / 1403صبحدانلوددانلود
فارسی08 / 03 / 1403عصردانلوددانلود
ریاضی13 / 03 / 1403صبحدانلوددانلود
ریاضی13 / 03 / 1403عصردانلوددانلود
پس از برگزاری هر آزمون به روزرسانی خواهد شد.

پایه ششم

نام آزمونتاریخ آزموننوبتدانلود سوالاتدانلود پاسخ
ریاضی06 / 03 / 1403صبحدانلوددانلود
ریاضی06 / 03 / 1403عصردانلوددانلود
پس از برگزاری هر آزمون به روزرسانی خواهد شد.

برنامه آزمون های نهائی خرداد 1403 (ویرایش آخر)

برنامه آزمون های نهائی پایه دهم(خرداد 1403)
برنامه آزمون های نهائی پایه دهم (خرداد 1403)
برنامه آزمون های نهائی پایه یازدهم (خرداد 1403)
برنامه آزمون های نهائی پایه یازدهم (خرداد 1403)
برنامه آزمون های نهائی پایه دوازدهم (خرداد 1403)
برنامه آزمون های نهائی پایه دوازدهم (خرداد 1403)

آیا بین ضرایب دروس امتحانات نهایی با واحد آن‌ها تفاوتی وجود دارد؟

چرا واحد درس فارسی ۲ و از اهمیت کم‌تری برخوردار است درحالی‌که ضریب این درس ۱۸.۶۴ و مؤثرترین درس در امتحانات نهاییست؟! عزیزان با ورود امتحانات نهایی به حوزه‌ی کنکور، ما با دو مؤلفه‌ی متفاوت تحت عنوان “معدل کل” (که در کارنامه‌ی صادر شده از جانب مدرسه ثبت شده است) و “تراز سوابق تحصیلی” مواجه هستیم.

واحد درسی صرفاً دخیل در محاسبه‌ی معدل کل شماست. اما ضرایب درسی در تراز امتحانات نهایی شما، یعنی ۵۰٪ از کنکور شما تأثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال: درس ادبیات در کارنامه‌ی مدرسه‌ی شما ۲ واحد و درس زیست ۴ واحد دارد و میزان اثرگذاری درس زیست روی صرفا محاسبه‌ی معدل کل شما بیش‌تر از ادبیات خواهد بود؛ ولی برای پذیرش دانشگاه و محاسبه‌ی تراز کل نهایی (تأثیر ۵۰٪ نهایی امسال) آنچه که تأثیرگذار است؛ ضرایب دروس می‌باشد که ادبیات بیش‌ترین تأثیر بین دروس امتحان نهایی را داشته و جهت ترمیم نمرات و اولویت‌بندی برای ۵۰٪ نهایی بایستی به ضریب هر درس مراجعه شود.

استفاده از ماشین حساب ساده درچه امتحاناتی مجاز است؟

استفاده از ماشین حساب ساده و بدون حافظه در دروس فیزیک و ریاضی و شیمی و حسابان مجاز می باشد.

طبق آیین نامه امتحانات در صورت نیاز هر دانش آموز فقط می تواند از ماشین حساب خودش استفاده کند و  در صورت جابجایی ماشین حساب بین دو دانش آموز برای هر دو تخلف لحاظ خواهد شد.

نکات مهم امتحان نهایی

۱. روی سربرگ مطلقا چیزی نوشته نشود.(پاسخ برگ ها توسط سامانه شخصی سازی شده است.)

۲. بارکد برگه مخدوش نگردد.
در صورت مخدوش شدن هویت شما برای سیستم از بین میرود.

۳. شماره داوطلبی (کد ملی) خود را با برگه چک کنید و در صورت مغایرت قبل از شروع به مراقب در محل اطلاع دهید.

۴.در حاشیه پاسخ برگ و پشت آن مطلقا چیزی ننویسید.

۵.پاسخ هر سوال در جای معین شده درج و نوشته شود.

۶.حتی اگر بد خط هستید خوانا بنویسید تا حق شما ناخواسته در زمان تصحیح ضایع نگردد.

۷.استفاده از هر مدل غلط گیر ممنوع است. در صورت نوشتن اشتباه نهایت فقط آن را قلم بگیرید.
(خط بزنید)

۸. درج هرگونه علامت یا مطلب نامربوط احتمال صحیح نشدن برگه شما را افزایش میدهد.

۹.با توجه به اسکن پاسخ برگ ها استفاده از خودکار مشکی یا آبی با نوک ضخیم توصیه میگردد. تا زمان اسکن ، مطالب درج شده خوانا تر وباکیفیت تر دیده شود. این درحالیست که کیفیت اسکن با خودکار آبی پایین تر خواهد بود.
(خودکار فقط مشکی وآبی سایر رنگ ها ممنوعیت دارد.)

۱۰.پاسخ برگ را تا نزنید.
و در تمیز نگه داشتن آن تا زمان تحویل دقت کنید.

۱۱. پاسخ برگ مچاله نشود.
رطوبت عرق دست آن را مرطوب نکند.

۱۲. همراه داشتن هر نوع وسایل ارتباطی ودارای سیگنال حتی خاموش در حوزه امتحانی مطلقا ممنوع است. حوزه های امتحانی هیچ گونه مسئولیتی در قبال دریافت ونگهداری این موارد ندارند.

۱۳. فرآیند آزمون از ساعت ۶:۴۵صبح در حوزه امتحان خواهد بود .

۱۴. قبل از شروع امتحانات نسبت به شناسایی حوزه فرزندتان از پیش اقدام نمایید.
(حوزه ها طبق رشته های مختلف در مدارس تقسیم شده اند. نام حوزه در کارت ورود به جلسه زمان تحویل قید شده است.)

۱۵. همراه داشتن شناسنامه عکس دار / کارت ورود به جلسه تا پایان امتحانات الزامی است.

5/5 - (5 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *