دبیران

گروه ریاضی:

placeholder

جناب آقای یاسر ارشدی

placeholder

جناب آقای محمدرضا ارشدی

placeholder

جناب آقای انصاری

placeholder

جناب آقای مخزن موسوی

placeholder

جناب آقای ابوالفضلی

placeholder

جناب آقای صادقی

placeholder

جناب آقای تقوی

گروه شیمی:

placeholder

جناب آقای گودرزی

placeholder

جناب آقای مهاجری

placeholder

جناب آقای مزینانی

گروه فیزیک:

placeholder

جناب آقای زمانی فر

placeholder

جناب آقای جناتی

placeholder

جناب آقای سمانگی

گروه زبان انگلیسی:

placeholder

جناب آقای طاهرخانی

placeholder

جناب آقای ایران‌نژاد

گروه زبان عربی:

placeholder

جناب آقای غلامی

placeholder

جناب آقای سمیعی

placeholder

جناب آقای مهاجری

گروه زبان و ادبیات فارسی:

placeholder

جناب آقای جعفری

placeholder

جناب آقای کازرانی

گروه معارف و قرآن:

placeholder

جناب آقای کوهستانی

placeholder

جناب آقای طالبی

placeholder

جناب آقای کازرانی

placeholder

جناب آقای سمیعی

گروه فلسفه و منطق:

placeholder

جناب آقای قدرتی پور

placeholder

جناب آقای مرادیان

گروه تاریخ و جغرافیا:

placeholder

جناب آقای سمانگی

placeholder

جناب آقای سلامت

placeholder

جناب آقای ایران نژاد

placeholder

جناب آقای مرادیان

گروه جامعه شناسی:

placeholder

جناب آقای دست باز

placeholder

جناب آقای لطفعلی زاده

گروه زیست شناسی:

placeholder

جناب آقای سلیمانی

placeholder

جناب آقای باقری

گروه کارگاهی و مهارتی:

placeholder

جناب آقای کوهستانی

placeholder

جناب آقای لطفعلی زاده

placeholder

جناب آقای علوی

placeholder

جناب آقای کریمی