کادر اجرایی

placeholder

جناب آقای سعیدمحمدی

مدیریت

placeholder

جناب آقای مهاجری

معاونت آموزشی

placeholder

جناب آقای سعیدمحمدی

معاونت پرورشی

placeholder

جناب آقای داروغه

معاونت انضباطی

placeholder

جناب آقای کرمانشاهی

معاونت اداری اجرایی

placeholder

جناب آقای احمدپور

کارشناس فناوری و رسانه

placeholder

جناب آقای سمانگی

معلم راهنما پایه دوازدهم

placeholder

جناب آقای مهاجری

معلم راهنما پایه یازدهم

placeholder

جناب آقای داروغه

معلم راهنما پایه دهم

placeholder

جناب آقای عباسی فرد

کمک معلم راهنما

placeholder

جناب آقای احمدپور

کمک معلم راهنما

placeholder

جناب آقای پولادی

کمک معلم راهنما

placeholder

جناب آقای طولائی

مهماندار